Jesteś tutaj:

Co to jest operat wodnoprawny?

Niektóre sposoby korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych wiążą się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do jego otrzymania potrzebne będzie opracowanie operatu wodnoprawnego, który stanowi analizę planowanego przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na środowisko oraz stosunków wodnych na danym obszarze. Przekonajmy się, kiedy przygotowanie operatu będzie potrzebne i co powinno się w nim znaleźć.

Kiedy potrzebne będzie przygotowanie operatu wodnoprawnego?

Operat wodnoprawny jest ściśle związany z występowaniem o pozwolenie wodnoprawne. Będzie konieczny m.in. w przypadku wykonywania usług wodnych – pobierania wody, odprowadzania ścieków lub wód opadowych, jak również przy szczególnym korzystaniu z wody np. odwadnianiu gruntów i upraw, retencji, wykorzystaniu wód do żeglugi czy hodowli ryb. Operat będzie też potrzebny przy działaniach prowadzących do obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych czy budowy infrastruktury sąsiadującej z wodami, np. linii przesyłowych lub mostów. Podobna sytuacja będzie dotyczyła wykorzystywania niektórych urządzeń wodnych m.in. piętrzących bądź przeciwpowodziowych, w tym zbiorników na wodach płynących.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny musi zawierać wszystkie informacje związane z planowaną inwestycją i być zgodny z przygotowanym projektem oraz dołączoną do niego dokumentacją. Dokument składa się z dwóch części – opisowej oraz graficznej. Część opisowa musi zawierać m.in. informacje formalne na temat sporządzającego oraz organu, do którego jest przesyłany, a także wyczerpujące dane na temat przedsięwzięcia. Będzie to zwłaszcza cel i zakres wykorzystania wód, wpływ, jaki wywrze to na wody powierzchniowe i podziemne. W operacie muszą się też znaleźć szczegóły dotyczące rozpoczęcia użytkowania wód, sposobu postępowania w przypadku awarii oraz zalecane sposoby ochrony środowiska naturalnego. Część graficzna to mapki i rysunki pokazujące m.in. lokalizację obiektu, teren, na którym znajdzie się inwestycja oraz niezbędne urządzenia wodne.

Scroll to Top