• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Inwentaryzacja przyrodnicza

 

Inwentaryzacja przyrodnicza to zbiór badań terenowych wykonanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego.

 

W art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wyszczególniono m. in. :

 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia,

 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu (realizacji przedsięwzięcia) ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

Dla wielu przedsięwzięć, z uwagi na ich lokalizację (np. w obszarze Natura 2000) lub specyfikę (regulacje cieków, czy elektrownie wiatrowe) przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej jest niezbędne, aby ww. części raportu mogły zostać prawidłowo opracowane. Istniejące dane archiwalne dla takich przedsięwzięć są zwykle niewystarczające do uzyskania decyzji środowiskowej.

 

W ramach naszych usług oferujemy wykonanie rzetelnych inwentaryzacji przyrodniczych, jak również opinii ornitologicznych i chiropterologicznych wymaganych dla termomodernizacji budynków.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]