Jesteś tutaj:

Jakie informacje zawiera ekspertyza środowiskowa?

Przygotowanie ekspertyzy środowiskowej wynika zazwyczaj z konieczności przedstawienia odpowiednim jednostkom dokumentacji umożliwiającej uzyskanie zgody środowiskowej na realizację przedsięwzięcia. Inwestor może jednak z własnej inicjatywy i dla zminimalizowania ewentualnego ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia zlecić opracowanie takiego zestawienia. Pozwala ono uzyskać cenne informacje na temat stanu środowiska naturalnego obecnego na określonym obszarze.

Co powinna zawierać ekspertyza środowiskowa?

Ekspertyza środowiskowa ma na celu opisanie kluczowych parametrów środowiskowych danego terenu. W jej ramach dokonuje się analizy ryzyka zanieczyszczenia gleb i wód oraz kataloguje siedliska przyrodnicze. Podstawę do opracowania ekspertyzy stanowi także inwentaryzacja przyrodnicza sporządzana przez wykwalifikowany zespół ekspertów np. z firmy Biooperat z Poznania. Jest to spis gatunków organizmów i obiektów występujących (lub potencjalnie występujących) na badanym obszarze. Poza wynikami inwentaryzacji dokument musi również zawierać możliwe do zastosowania przez inwestora rozwiązania, które mają za zadanie zminimalizować negatywny wpływ prowadzonych działań na środowisko.

Kiedy należy wykonać ekspertyzę środowiskową?

Ekspertyzę środowiskową należy wykonać w sytuacji, gdy planowana inwestycja może stanowić zagrożenie środowiskowe. Taka potrzeba zachodzi również wtedy, gdy prace budowlane mają odbywać się na terenie występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Wówczas inwestor jest nie tylko zobowiązany do wykonania badań przed rozpoczęciem właściwych robót, ale także do zachowania odpowiedniego stanu środowiska naturalnego pod groźbą odpowiedzialności karnej za wyrządzenie ewentualnych szkód.

Scroll to Top