Jesteś tutaj:

Jakie informacje zawiera raport środowiskowy?

Niektóre z realizowanych inwestycji budowlanych – jak budynki, drogi, fabryki, sztuczne zbiorniki wodne i wiele innych – oddziałują na otoczenie w szczególny sposób, przez co mogą okazać się potencjalnym zagrożeniem zarówno dla środowiska naturalnego, jak i okolicznych mieszkańców. W takich sytuacjach wymagane jest przygotowanie raportu środowiskowego (nazywanego również raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub raportem OOŚ), który służy do określenia stopnia oddziaływania inwestycji na poszczególne składowe lokalnego ekosystemu. Wydanie rzetelnej ekspertyzy jest rolą specjalistów z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem, którzy będą opierać się m.in. na danych uzyskanych w badaniach środowiskowych. Warto mieć także na uwadze, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi zostać poddany weryfikacji, na bazie czego wydane zostaną opinie i uzgodnienia. Jakie informacje powinien zatem uwzględniać raport środowiskowy?

Co musi się znaleźć w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Wymogi formalne dotyczące zawartych w raporcie środowiskowym danych określa art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wskazano w nim, że raport musi uwzględniać oddziaływanie na otoczenie na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji budowlanej. Wśród najważniejszych elementów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można wyróżnić:

 • opis planowanej inwestycji uwzględniający m.in. jej wymiary, lokalizację, charakter oraz parametry techniczne;
 • opis stanu krajobrazu;
 • opis konsekwencji, które mogą nastąpić w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej;
 • informacje o zanieczyszczeniach, które inwestycja będzie generować podczas swojego funkcjonowania, oraz jak będą one oddziaływać na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, wodę, powietrze, ziemię i dobra materialne;
 • informacje o znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji zabytkach objętych ochroną oraz form ochrony przyrody;
 • opis przewidywanych konfliktów społecznych, które mogą się wiązać z powstaniem danej inwestycji;
 • opis wariantów realizacji danej inwestycji (np. trasy prowadzonej drogi) wraz z uzasadnieniem, dlaczego wybrany został akurat dany wariant;
 • informacje o przewidywanych skutkach dla środowiska w przypadku zaniechania realizacji inwestycji;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania inwestycji na otoczenie, szczególnie na formy ochrony przyrody;
 • streszczenie raportu;
 • podanie źródeł wszystkich informacji, które stanowiły podstawę do sporządzenia raportu.

Co jeszcze warto wiedzieć o zawartości raportu środowiskowego?

Prawidłowo sporządzony raport środowiskowy powinien też uwzględniać wiele innych kwestii – należy go chociażby uzupełnić o wszystkie dokumenty graficzne, które umożliwią osobom decyzyjnym odpowiedzialnym za wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych kompleksową ocenę planów inwestycyjnych. Zdarza się jednak, że administracja ochrony środowiska może zwolnić inwestora z opisywania w raporcie niektórych aspektów budowy bądź poprosić go o złożenie dodatkowych raportów. Należy także pamiętać, że autor raportu OOŚ jest zobowiązany złożyć podpis, podać datę przygotowania dokumentu oraz dołączyć do niego oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia. Szczegółowy zakres informacji, jakie powinien zawierać raport, można znaleźć w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania tego typu.
Scroll to Top