Jesteś tutaj:

Kiedy sporządzany jest raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najistotniejszych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (tzw. decyzji środowiskowej), który inicjuje przeprowadzenie oceny oddziaływania danej inwestycji na otoczenie. Musi w nim zostać przedstawiony szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, etapy jego realizacji (przygotowanie, wykonanie, funkcjonowanie czy nawet likwidacja obiektu) oraz wszystkie możliwe zagrożenia wynikające z realizacji projektu, w tym wpływ na powietrze, wodę i ziemię. Samo przygotowanie raportu nie kończy jednak związanej z nim procedury, a wymagane jest także zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji, uzyskanie specjalistycznych opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w całym postępowaniu. W jakich sytuacjach należy bezwzględnie sporządzić taki raport?

Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów

Przygotowanie, a następnie przedstawienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne w sytuacji, gdy planowana inwestycja zalicza się do działalności, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko. Lista tego typu przedsięwzięć została wymieniona w §2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Raport należy sporządzić również w sytuacji, jeśli planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zakres przedstawiono w §3 rozporządzenia – jednak taki obowiązek musi zostać wcześniej nałożony na inwestora przez organ prowadzący sprawę. W przypadku przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ale z założenia są zaliczane do inwestycji mniejszego kalibru, zwykle odstępuje się od obowiązku przygotowania raportu. Aby mieć pewność, że raport środowiskowy zostanie opracowany poprawnie i kompleksowo, należy zlecić jego wykonanie wyspecjalizowanemu podmiotowi takiemu jak firma BioOperat.

Jakie przedsięwzięcia najczęściej wymagają przygotowania raportu środowiskowego?

Wśród przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu środowiskowego jest obowiązkowe, można wymienić takie obiekty jak m.in.:

  • elektrownie (w tym konwencjonalne, wodne, wiatrowe, jądrowe czy elektrociepłownie) oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne;
  • instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin (o łącznej pojemności nie mniejszej niż 200 000 ton) wraz z urządzeniami do przeładunku;
  • chów lub hodowle zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza;
  • budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;
  • autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska;
  • stacje demontażu pojazdów;
  • huty, tartaki, kopalnie;
  • zakłady i instalacje przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, akumulatorów oraz baterii;
  • obiekty unieszkodliwiania odpadów oraz składowiska odpadów.

Należy przy tym zaznaczyć, że nie musi chodzić o realizację zupełnie nowej inwestycji, a raport o oddziaływaniach przedsięwzięcia na środowisko jest także wymagany w przypadku rozbudowy, przebudowy czy montażu danego rozwiązania.

Scroll to Top