Jesteś tutaj:

Kiedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Jeśli istnieje ryzyko, że planowane przedsięwzięcie może mieć wpływ na otoczenie, zgodnie z prawem należy podjąć odpowiednie działania, które pozwolą stwierdzić, czy faktycznie ma to miejsce. W tym celu wymaga się, aby przeprowadzona została ocena oddziaływania przyszłej inwestycji na środowisko, która jest niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (inaczej decyzja środowiskowa lub DUŚ). Aby wydanie decyzji było możliwe, do obowiązków inwestora należy również sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Weryfikacja takiego ryzyka wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w pracach terenowych, zapewnianej przez firmy zajmujące się opracowywaniem dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to kompleksowe opracowanie, które stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opisuje ona charakter danego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na poszczególne elementy najbliższego otoczenia – ludzi, klimat, powietrze, glebę, wodę itp. W jej ramach należy również przygotować inwentaryzację przyrodniczą (opis fauny i flory na danym terenie), a także szczegółowo opisać całą gospodarkę odpadami (rodzaje, ilość, kody). Opracowanie tak złożonego i eksperckiego dokumentu jak karta informacyjna przedsięwzięcia powinno zlecić się profesjonalistom, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Dzięki temu znacznie skróci się czas opiniowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, co w efekcie pozwoli na szybsze uruchomienie inwestycji.

W jakich sytuacjach należy przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Lista przedsięwzięć, dla których każdorazowo trzeba opracować KIP, została wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wskazany akt prawny wyróżnia ponad 150 różnego rodzaju inwestycji objętych obowiązkiem przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Zalicza się do nich m.in.: zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, garaże, parkingi samochodowe, punkty do zbierania lub przeładunku złomu, zabudowę przemysłową, kopalnie, autostrady, drogi ekspresowe, lotniska, porty i wiele innych. Co ważne, kartę informacyjną przedsięwzięcia należy opracować nie tylko dla nowych inwestycji, ale również dla tych, które są w jakiś sposób modyfikowane np. poprzez rozbudowę bądź zmianę dotychczasowego profilu technologicznego.

Scroll to Top