Jesteś tutaj:

Metodyka przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej

Przed rozpoczęciem inwestycji należy zgromadzić wymagane pozwolenia, dokumenty oraz dane, które odnoszą się do planów zagospodarowania określonej działki. Jedną z kluczowych składowych kompleksowej oceny środowiskowej stanowi tzw. inwentaryzacja przyrodnicza. Tym mianem określa się badania terenowe elementów przyrody znajdujących się na danym obszarze. Obejmują one zarówno teren budowy, jak i przylegające do niego grunty. Dzięki opracowanej procedurze można skontrolować, czy na posiadanej ziemi nie występują cenne okazy flory i fauny, a także zaprojektować realizację inwestycji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Jak wygląda przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczej?

Prace wstępne wykonywane w ramach inwentaryzacji przyrodniczej obejmują wytyczenie granic działki wraz z obszarem buforowym. Konieczne jest także zgromadzenie dokumentacji, jak również zapoznanie się z tłem historycznym danego terenu. Następnie specjaliści tworzą mapy topograficzne i określają budowę geologiczną badanego podłoża. Najważniejszym etapem pozostaje jednak ocenianie i dokumentowanie wykrywanych stanowisk flory i fauny w oparciu o metody kartograficzne oraz wykonywane zdjęcia fitosocjologiczne. Inwentaryzacji przyrodniczej podlegają m.in. ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby, bezkręgowce, rośliny, porosty, grzyby oraz elementy przyrody nieożywionej.

Jaki jest efekt przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej?

Rezultaty przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej są przekształcane do postaci opracowania zawierającego wyniki z badań oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski. Przygotowanie takiej dokumentacji może być wymagane w ramach przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w efekcie uzyskania decyzji środowiskowej. Z tego względu zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług firmy BioOperat z Wrocławia. Profesjonalna inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona przez zespół naszych ekspertów pozwoli przygotować rzetelną, dogłębną ekspertyzę, która umożliwi bezpieczną realizację zaplanowanej inwestycji.

Scroll to Top