Telefon   +48 600 299 676

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny opracowywany jest w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jego zawartość określa w art. 409 obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami).


Kropla wodyDziałania wymagające pozwolenia wodnoprawnego wyszczególniono w art. 389 ww. ustawy. Są to m.in.:
1. usługi wodne, jak:

  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych,

2. szczególne korzystanie z wód tj. korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód np.:

  • odwadnianie gruntów i upraw,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
  • nawadnianie gruntów lub upraw wodami,

3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
4. rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
6. wykonanie urządzeń wodnych*,
7. regulacja wód, zabudowa potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
8. zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
10. wprowadzanie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Nowa ustawa w art. 390 nałożyła również obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych (np. budowa domu) a także gromadzenie ścieków (np. lokalizacja szamba).
Czy, inwestycja znajduje się na terenie zalewowym można sprawdzić na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

* Urządzeniem wodnym zgodnie z ustawą są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, tym: stawy, rowy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych