• Analizy porealizacyjne
  • Operaty wodnoprawne
  • Raporty początkowe
  • Inwentaryzacje przyrodnicze
  • Karty informacyjne przedsięwzięć
  • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
  • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
  • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
  • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Pozwolenie odpadowe

Pozwolenie na zbieranie, wytwarzanie, przetwarzanie odpadów

 

Pod pojęciem odpadów rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany” (ustawa o odpadach Dz U. 2012 poz. 21 z późn. zm.)

Posiadaczem odpadów jest natomiast wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości“.

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest wymagane jedynie w sytuacji, gdy powstawanie odpadów jest związane z ekploatacją instalacji oraz odpady te powstają w określonych ilościach tj.: odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie a odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg rocznie (art. 180a Prawa Ochrony Środowiska Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Zbieranie odpadów to zgodnie z ustawą o odpadach gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Przetwarzanie odpadów to natomiast procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadachprowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]