• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Pozwolenie wodnoprawne

 

Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne określa w art. 389 obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami).

Są to:

 1. usługi wodne, obejmujące m.in.

  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

  • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych
   lub roztopowych,

 1. szczególne korzystanie z wód tj. korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód np.:

  • odwadnianie gruntów i upraw;

  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

  • nawadnianie gruntów lub upraw wodami,

 1. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

 2. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

 3. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

 4. wykonanie urządzeń wodnych;

 5. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

 6. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;

 7. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

 8. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Nowa ustawa w art. 390 nałożyła również obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji (obejmujących także budowę domu, czy lokalizację szamba) planowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]