• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Pozwolenie zintegrowane

 

Pozwolenie zintegrowane (PZ) wymagane jest dla instalacji przemysłowych stwarzających potencjalnie wysokie zagrożenie dla środowiska (tzw. instalacje IPPC). Instalacje te wyszczególnione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

 

PZ zastępuje pozwolenia cząstkowe na emisje tj.:

 • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

 • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,

 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.

W odróżnieniu od ww. pozwoleń cząstkowych PZ wydawane jest na czas nieokreślony.

Zawartość wniosku o wydanie PZ szczegółowo reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska.

 

Pozwolenie zintegrowane określa:

 • rodzaj prowadzonej działalności,

 • sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości,

 • sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko,

 • wymóg informowania o wystąpieniu awarii przemysłowej,

 • sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji.

W przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko (substancje wyszczególnione w rozporządzeniu, a jednocześnie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, do pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każda instalacja klasyfikowana jako IPPC wymaga sporządzenia raportu początkowego. W niektórych przypadkach wystarczające jest (z uwagi na istniejące warunki wodno – gruntowe, czy zastosowane zabezpieczenia środowiska wodno – gruntowego) dołączenie do wniosku o wydanie PZ analizy ryzyka, w której zostanie wykazane, że wykorzystywane substancje nie powodują zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych.

 

W ramach naszych usług oferujemy:

 • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia integrowanego w zakresie zgodnym z ustawą POŚ,

 • wykonanie analizy ryzyka zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych a gdy jest to konieczne wykonanie raportu początkowego,

 • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym pozwolenie, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]