• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Raport środowiskowy

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko to obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są to:

 1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wyszczególnione w rozporządzeniu

 2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wyszczególnione w rozporządzeniu, dla których obowiązek dokonania OOŚ został stwierdzony w drodze postanowienia, przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 3. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,

 4. przedsięwzięcia, dla których obowiązek OOŚ na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

OOŚ obejmuje:

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień (Regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, Inspektora sanitarnego)

 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

W ramach naszych usług oferujemy:

 • wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z ww. ustawą, w razie potrzeby wykonanie również inwentaryzacji przyrodniczej terenu przedsięwzięcia

 • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym decyzję środowiskową, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]