• Analizy porealizacyjne
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty początkowe
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie
 • odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Inne dokumenty i ekspertyzy

Jesteś tutaj:

Raport środowiskowy

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia to obowiązkowe załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Decyzja ta jest niezbędna dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które ponadto wymagać będą jednej z decyzji wyszczególnionych w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zmianami).

Decyzje wyszczególnione w art. 72 to m.in.:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
 • decyzja o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136);
 • zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ponadto dla przedsięwzięć planowanych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest również przed: dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Szczegółowe zestawienie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71.).

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary sieci Natura 2000. Nowy Rów – udrożnienie cieku, gm. Środa Śląska, Miękinia. Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary sieci Natura 2000. Barycz – konserwacja rzeki w gminach Milicz i Żmigród. Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji złoża Parowa 1 pole II i IV. Zamawiający: KiZPPS „OSIECZNICA” Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie wydajności instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku 1000 MW w kopalni Czeczott. Zamawiający: Ramboll Polska Sp. z o.o. Warszawa.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko:„Budowa jednostki wytwórczej gazowo – parowej o mocy elektrycznej do ok 600 MWe wraz z zespołem budynków i urządzeń oraz niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w Gdańsku w obszarze działek o nr ewid. 202/7, 202/8 i 202/10 w obrębie ew. 300 wraz z niezbędną infrastrukturą liniową zlokalizowaną poza terenem obiektu. Zamawiający: Ramboll Polska Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali produkcji mikrosfery na obiekt akwakultury przeznaczony do chowu i hodowli ryb wraz z budową obiektów towarzyszących oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zamawiający: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Mikromex” Sp. z. o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji -Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Instalacji współspalania biomasy w bloku BC-1 w Elektrociepłowni Wrocław. Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu testów odwiertu Mieczewo 1K, budowie instalacji do oczyszczania i wydobywania kopalin, eksploatacji gazu ziemnego oraz budowie i eksploatacji gazociągu z OP Mieczewo do OP Kaleje. Zamawiający: Trias Sp. z o.o. Krzywopłoty
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych w sąsiedztwie Cynkowni Ogniowej w Czarnej Białostockiej w obrębie obszaru NATURA 2000. Zamawiający: CYNKOMET Sp. z o.o.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]