Jesteś tutaj:

Analiza ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód do wniosku o PZ - Wrocław

Budowa i przebudowa instalacji przemysłowych wiążą się z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska. Powinno ono być precyzyjne określone, a inwestor musi uzyskać stosowne zezwolenia i ponieść koszty określone przepisami. Aby zrobić to zgodnie z prawem, jest niezbędne przeprowadzenie analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Na ten obowiązek wskazują:
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych,
  • Ustawa nowelizująca z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Przeprowadzenie analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych może być konieczne zarówno wtedy, gdy charakter inwestycji wymaga sporządzenia raportu początkowego, jak i wówczas, gdy inwestor stara się o pozwolenie IPPC (zintegrowane). Analiza ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby może być przeprowadzona w trzech etapach. Obejmują one:
  • inwentaryzację substancji chemicznych wykorzystywanych w zakładzie,
  • ocenę stopnia ich zagrożenia ze wskazaniem substancji najbardziej niebezpiecznych,
  • ocenę instalacji i jej otoczenia w kontekście jej przygotowania do ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko.
Spis powinien obejmować wykaz substancji wykorzystywanych w zakładzie, produkowanych lub uwalnianych w procesie produkcji. Analiza ryzyka zanieczyszczenia gleby powinna też wskazywać za pomocą odpowiednich oznaczeń niebezpieczne dla środowiska substancje toksyczne (R50, R51), substancje bardzo toksyczne (R26, R27, R28), substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska z innych względów (np. R14 gwałtownie reaguje z wodą, R29 w kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy) oraz inne substancje toksyczne (np. R25 działa po połknięciu, R24 działa w kontakcie ze skórą).

Przeprowadzanie analiz ryzyka dla różnych typów instalacji – nasze usługi

Szczegółowe analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych są niezbędne w przypadku instalacji budowanych od podstaw oraz takich, które zostały zmodyfikowane. Jednak nie każda instalacja klasyfikowana jako stwarzająca potencjalnie wysokie zagrożenie dla środowiska (IPPC) wymaga sporządzenia raportu początkowego. W niektórych przypadkach jest wystarczające (z uwagi na istniejące warunki wodno-gruntowe czy zastosowane zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego) dołączenie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego – zwykłej analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Niezbędne jest wykazanie w niej, że wykorzystywane substancje nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko i nie stwarzają zagrożenia. W ramach naszych usług oferujemy wykonanie analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, a gdy jest to konieczne opracujemy niezbędny raport.
Scroll to Top