Jesteś tutaj:

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Realizacja inwestycji jest długim i żmudnym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym również potencjalnego wpływu na środowisko naturalne. Przepisy o jego ochronie nakładają na inwestora wiele obowiązków, dzięki którym jest możliwe ograniczenie lub wyeliminowanie tego wpływu. Zanim zostaną wydane decyzja środowiskowa i zezwolenie na budowę czy przebudowę, jest niezbędne przygotowanie oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Jednym z nich jest KIP, czyli karta informacyjna przedsięwzięcia. Dokument ten kompleksowo przedstawia główne założenia planowanej inwestycji.

Kiedy sporządza się KIP?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) sporządza się dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyszczególnionych w rozporządzeniu (Dz.U. 2019 poz. 1839). Stanowi ona podstawę do zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). W wielu wypadkach fachowo przygotowana KIP zapewnia wystarczającą ocenę zagrożeń dla środowiska a tym samym eliminuje konieczność przeprowadzenia skomplikowanej i długotrwałej procedury sporządzania raportu środowiskowego (OOŚ). Do informacji, które powinny się znaleźć w dokumencie, zaliczają się między innymi opis: technologii, ilości zużywanych surowców naturalnych, energii i wody, możliwego wpływu na środowisko, potencjalnych awarii i katastrof czy też ilości i rodzaju produkowanych odpadów.
W ramach naszych usług oferujemy:
  • wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnej z ustawą (Dz.U. 2019 poz. 1839), przy udziale specjalistów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, oddziaływania na powietrze, hałasu, gospodarki odpadami. W razie potrzeby wykonujemy również inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji,
  • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym decyzję środowiskową, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.
Do współpracy w przygotowaniu KIP zapraszamy inwestorów z Wrocławia oraz z innych rejonów kraju.
Scroll to Top