Jesteś tutaj:

Raport oddziaływania na środowisko we Wrocławiu

Raport środowiskowy jest dokumentem przygotowywanym w celu wskazania przewidywanego zakresu oddziaływania inwestycji na naturalne otoczenie przy zachowaniu konkretnej lokalizacji, technologii, rozwiązań projektowych, technicznych oraz organizacyjnych. Stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są to:
1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnione w § 2 rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 1839) 
2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnione w § 3 rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 1839), dla których obowiązek dokonania OOŚ został stwierdzony w drodze postanowienia, przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
4. przedsięwzięcia, dla których obowiązek OOŚ na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Raport oddziaływania na środowisko musi uwzględniać wszystkie etapy realizacji inwestycji, począwszy od jej przygotowania, przez wykonanie i działanie, po likwidację. Dzięki temu dostarcza kompleksowych danych na temat ewentualnych skutków realizacji projektu. Dane te są podstawą dopuszczenia inwestycji do realizacji lub odrzucenia projektu.

Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest uwarunkowane prawnie wskazaną wcześniej Ustawą z dnia 3 października 2008 r. Na przygotowaniu dokumentu jednak nie kończy się procedura, której przeprowadzenie jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji. Niezbędne jest również podjęcie dodatkowych czynności. Obejmują one:
  • weryfikację raportu środowiskowego,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, Inspektora sanitarnego),
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
W ramach naszych usług oferujemy:
  • sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z ww. ustawą, w razie potrzeby wykonanie również inwentaryzacji przyrodniczej terenu przedsięwzięcia,
  • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym decyzję środowiskową, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa lub też decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest najważniejszym etapem w procesie ubiegania się o zgodę na realizację inwestycji. Ten oficjalny dokument jest wydawany przez upoważnione organy państwowe, odpowiednie do typu i charakteru inwestycji. Przykładowo w przypadku budowy dróg, napowietrznych linii energetycznych czy sztucznych zbiorników wodnych decyzja środowiskowa pozostaje w gestii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Natomiast w przypadku podziału lub scalania gruntów dokument wydaje starosta.

Uzyskania decyzji środowiskowej wymagają wszystkie przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyjątkiem są inwestycje realizowane w celach obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ratowniczym. Zależnie od typu inwestycji do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć raport oddziaływania na środowisko, kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej lub inne wymagane dokumenty.
Nasza firma oferuje pomoc w przygotowaniu odpowiedniego raportu oraz kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej. Do współpracy zachęcamy klientów z Wrocławia i okolic oraz z innych regionów Polski.

Scroll to Top