Jesteś tutaj:

Inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne we Wrocławiu

Inwentaryzacja przyrodnicza to zbiór badań terenowych wykonanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Jej przeprowadzenie jest niezbędne przez rozpoczęciem planowanej inwestycji budowlanej lub innej formy przekształcania terenu. Badania obejmują cztery etapy: prace przygotowawcze, inwentaryzację flory, fauny oraz przyrody nieożywionej. W uzasadnionych przypadkach w obrębie każdego z tych etapów mogą być przeprowadzanie prace szczegółowe, do których zalicza się np. inwentaryzacja dendrologiczna.

Inwentaryzacja przyrodnicza jest procesem złożonym i czasochłonnym, gdyż wymaga zbadania i oceny stanu bardzo obszernej kategorii przyrody. Zazwyczaj przeprowadza się ją, dzieląc badany obszar na części. W każdej z nich dokonuje się obserwacji i nazywania występujących gatunków z podziałem na ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby wśród zwierząt oraz formacje roślinne i ekosystemy: łąki, zbiorowiska roślin wodnych i bagiennych, pastwiska, torfowiska, murawy itp. Natomiast inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje m.in. bory, buczyny, łęgi, grądy itp. celem obserwacji jest przygotowaniu spisu gatunków roślin i zwierząt stanowiącego podstawę do opracowania ekspertyzy.

Inwentaryzacja w świetle przepisów

W art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wyszczególniono m. in.:
  • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia,
  • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu (realizacji przedsięwzięcia) ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.
Dla wielu przedsięwzięć, z uwagi na ich lokalizację (np. w obszarze Natura 2000) lub specyfikę (regulacje cieków, czy elektrownie wiatrowe) przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej jest niezbędne, aby ww. części raportu mogły zostać prawidłowo opracowane. Istniejące dane archiwalne dla takich przedsięwzięć są zwykle niewystarczające do uzyskania decyzji środowiskowej. Inwentaryzacja przyrodnicza w ujęciu kompleksowym, a także szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna, ornitologiczna czy chiropterologiczna wchodzą w skład naszych usług. Zapewniamy ich rzetelne wykonanie, jak również oferujemy sporządzenie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych wymaganych dla termomodernizacji budynków.
Scroll to Top