Jesteś tutaj:

Pozwolenia IPPC we Wrocławiu

Pozwolenie IPPC, czyli pozwolenie zintegrowane (PZ), jest wymagane dla instalacji przemysłowych stwarzających potencjalnie wysokie zagrożenie dla środowiska (tzw. instalacje IPPC). Instalacje te wyszczególnione są w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. 2014 poz. 1169). Wydanie pozytywnej decyzji oznacza możliwość odprowadzania produkowanych odpadów w formie stałej, ciekłej i gazowej, z zastosowaniem precyzyjnie określonych zasad. Pozwolenie zintegrowane zastępuje pozwolenia cząstkowe na emisje tj.:
 • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.
Składając wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, przedsiębiorca może liczyć na pozytywną decyzję udzielaną na czas nieokreślony. Ta cecha różni pozwolenie IPPC od pozwoleń cząstkowych, które zwykle są wydawane na określony czas. Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego szczegółowo reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska. Pozwolenie IPPC określa:
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości,
 • sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko,
 • wymóg informowania o wystąpieniu awarii przemysłowej,
 • sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Realizacja wielu procesów technologicznych wiąże się z produkcją i odprowadzaniem do środowiska substancji chemicznych. Ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na glebę, wodę czy powietrze, proces ten powinien odbywać się pod ścisłą kontrolą. Przedsiębiorcy, którzy mierzą się takim problemem, muszą złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko (substancje wyszczególnione w rozporządzeniu (Dz. U. 2016 poz. 1395), a jednocześnie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, do pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Należy jednak zaznaczyć, że nie każda instalacja klasyfikowana jako IPPC wymaga sporządzenia takiego raportu. W niektórych przypadkach wystarczające jest (z uwagi na istniejące warunki wodno-gruntowe czy zastosowane zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego) dołączenie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego analizy ryzyka, w której zostanie wykazane, że wykorzystywane substancje nie powodują zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych. W ramach naszych usług oferujemy:
 • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia integrowanego w zakresie zgodnym z ustawą POŚ,
 • wykonanie analizy ryzyka zanieczyszczenia ziemi, gleby i wód gruntowych, a gdy jest to konieczne – wykonanie raportu początkowego,
 • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym pozwolenie, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodny z wymogami prawnymi, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, ale współpracujemy z inwestorami z całej Polski.
Scroll to Top