Kompleksowe usługi z zakresu
ochrony środowiska:

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie odpadów
Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Pozwolenia zintegrowane
Inne dokumenty

Kompleksowe usługi z zakresu
ochrony środowiska:

Operaty wodnoprawne
Inwentaryzacje przyrodnicze
Inwentaryzacje dendrologiczne
Dokumenty do wniosków
o wydanie decyzji środowiskowych
Analizy porealizacyjne

Slider

BioOperat - operaty wodnoprawne - ekspertyzy przyrodnicze

Witamy na naszej stronie internetowej!

Nasza pracownia ochrony środowiska oferuje Państwu specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dla przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych.

W zakresie usług znajduje się opracowywanie: operatów wodnoprawnych, inwentaryzacji przyrodniczych, inwentaryzacji dendrologicznych, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, analiz porealizacyjnych, wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, wniosków o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, innych dokumentów i ekspertyz środowiskowych (m.in.: przeglądów ekologicznych, ocen ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód, projektów planów zadań ochronnych, raportów początkowych, waloryzacji terenu).

Ekspertyzy przyrodnicze

Właścicielką Bioooeratu jest Ewa Juchnowska, doktor biologii z bogatym doświadczeniem w branży, w tym ponad 13 letnią praktyką w świadczeniu usług w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu, sektora gospodarki komunalnej i administracji publicznej. W ramach dotychczasowej aktywności zawodowej właścicielki leżało przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania: pozwoleń umożliwiających zgodne z prawem korzystanie ze środowiska, decyzji środowiskowych a także specjalistycznych opracowań i ekspertyz. Współpraca zawodowa obejmowała między innymi takie instytucje, jak: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejskie Przdsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Generalne Dyrekcje Dróg i Autostrad we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, Wraszawie, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Südzucker Polska S.A., Kopalnia Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o.o.

Wybrane opracowania autorstwa lub współautorstwa:

Operaty wodnoprawne

 • Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych z rzeki Oławy w celu zasilania stawów i ich piętrzenie w stawach. Zamawiający: Südzucker Polska S.A.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do ziemi wód z odwodnienia kopalni Stanisław w Rusku. Zamawiający: Jaro S.A.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu (ziemi) wód opadowych i roztopowych z odcinka DW 329 w rejonie Ruszowic. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód rzeki Oławy dla potrzeb ujęć wody pitnej m. Wrocławia oraz odprowadzanie ścieków. Zamawiający: MPWiK S.A. we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do wód (rowu R1) wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych powstających na terenie stacji serwisowej w Długołęce. Zamawiający: Volvo Polska Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK S.A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, Zamawiający: Gmina Wrocław.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z zakładowego ujęcia (studnia SW-I). Zamawiający: Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A.
 • Operat wodnoprawny do wniosku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dotyczącą uzgodnienia zrzutu do Fosy Miejskiej wód podziemnych odpompowywanych z terenu Narodowego Forum Muzyki. Zamawiający: Gmina Wrocław.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych i odprowadzania wód ze Stawu nr 1 – Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”. Zamawiający: Südzucker Polska S.A.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do ziemi z terenu Kopalni Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A. Zamawiający: Kopalnia Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A.
 • Operaty wodnoprawne na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odc. dróg wojewódzkich DW297, DW354, DW385, DW346, DW363. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód; wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wrocławia do rzeki Ślęzy i rowów w zlewni rzeki Ślęzy. Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary sieci Natura 2000. Nowy Rów – udrożnienie cieku, gm. Środa Śląska, Miękinia. Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary sieci Natura 2000. Barycz – konserwacja rzeki w gminach Milicz i Żmigród. Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji złoża Parowa 1 pole II i IV. Zamawiający: KiZPPS „OSIECZNICA” Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie wydajności instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku 1000 MW w kopalni Czeczott. Zamawiający: Ramboll Polska Sp. z o.o. Warszawa.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko:„Budowa jednostki wytwórczej gazowo – parowej o mocy elektrycznej do ok 600 MWe wraz z zespołem budynków i urządzeń oraz niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w Gdańsku w obszarze działek o nr ewid. 202/7, 202/8 i 202/10 w obrębie ew. 300 wraz z niezbędną infrastrukturą liniową zlokalizowaną poza terenem obiektu. Zamawiający: Ramboll Polska Sp. z o.o.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali produkcji mikrosfery na obiekt akwakultury przeznaczony do chowu i hodowli ryb wraz z budową obiektów towarzyszących oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zamawiający: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Mikromex” Sp. z. o.o.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji -Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Instalacji współspalania biomasy w bloku BC-1 w Elektrociepłowni Wrocław. Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu testów odwiertu Mieczewo 1K, budowie instalacji do oczyszczania i wydobywania kopalin, eksploatacji gazu ziemnego oraz budowie i eksploatacji gazociągu z OP Mieczewo do OP Kaleje. Zamawiający: Trias Sp. z o.o. Krzywopłoty
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych w sąsiedztwie Cynkowni Ogniowej w Czarnej Białostockiej w obrębie obszaru NATURA 2000. Zamawiający: CYNKOMET Sp. z o.o.

 

Karty informacyjne przedsięwzięć

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: “Odnowa starorzecza cieku Otocznica, w celu odtworzenia siedliska nr 3150 jako jednego z działań kompensacyjnych związanych z oddziaływaniem projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami”. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 • Karta informacyjna dotycząca wpływu rolniczego wykorzystania ścieków prowadzonego przez LESAFFRE Polska S.A w Wołczynie na obszar Natura 2000 z elementami oceny oddziaływania na środowisko. Zamawiający: LESAFFRE Polska S.A.

Analizy porealizcyjne

 • Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska (S7) wraz z przebudową DK S6”. Zamawiający: GDDKiA o. w Gdańsku.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko wykonanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa węzła drogowego Raczki w ciągu drogi krajowej nr 7. Zamawiający: GDDKiA o. w Olsztynie.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko wykonanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odc. od węzła Elbląg – Wschód do miejscowości Kalsk (Pasłęk). Zamawiający: GDDKiA o. w Olsztynie.
 • Analiza porealizacyjna dla obwodnicy miasta Słupska. Zamawiający: GDDKIA o. w Gdańsku.
 • Analiza porealizacyjna w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód opadowych odprowadzanych do odbiorników oraz w zakresie zachowania nowych nasadzeń oraz wykorzystania przejść dla zwierząt dla drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin – Wyszków od km 485+418 do km 504+274. Zamawiający: GDDKIA o. w Warszawie.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko autostrady A4 Zgorzelec (km 0+0,000) – Krzyżowa (km 51+400). Zamawiający: GDDKiA o. we Wrocławiu.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko drogi krajowej nr 5 na odc. Kostomłoty – Strzegom w zakresie klimatu akustycznego i środowiska gruntowo – wodnego. Zamawiający: GDDKiA o. we Wrocławiu.
 • Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice w km 89+450 ÷ 151+900 odcinki I-IV. Zamawiający: SKANSKA S.A.

Pozwolenia wodnoprawne

Funkcjonowanie niemal każdego przedsiębiorstwa, czy zakładu związane jest z jakąś formą korzystania z wód. Podstawowym aktem prawnym regulującym korzystanie z wód, określającym wymagania w zakresie gospodarki wodnościekowej jest ustawa Prawo wodne z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami).

W art. 122 nadmienionej ustawy wyszczególniono, w jakich przypadkach wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, obejmują one:

 1. szczególne korzystanie z wód*;
 2. regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie urządzeń wodnych;
 4. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;
 5. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 6. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
 11. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;
 12. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemne.

*Zgodnie z art. 37 ww. ustawy szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • korzystanie z wód do celów energetycznych;
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Pozwolenia zintegrowane

 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – Polski Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział ZPOW w Skierniewicach. Zamawiający: Polski Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Hortex Holding S.A. O/ZPOW w Skrzyńsku. Zamawiający: Hortex Holding S.A.
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lubawka. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.

Inne opracowania i ekspertyzy

 • Informator o stanie środowiska Wrocławia w latach 2011 -2014.Zamawiający: Urząd Miejski Wrocławia.
 • Informator o stanie środowiska Wrocławia w latach 2006-2010. Zamawiający: Urząd Miejski Wrocławia.
 • Opinia na temat wymagań i wytycznych nadzoru przyrodniczego dot. Monitoringu środowiska naturalnego dla inwestycji pn. Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Zamawiający: Grontmij Polska Sp. z o.o.
 • Ekspertyza na temat ekonomicznych i ekologicznych zysków wypływających z Programu Lesistości Miasta pod kątem absorpcji CO2. Zamawiający: Gmina Wrocław.

 

Projekty realizujemy kompleksowo tzn.: opracowujemy dokumentację, składamy do urzędu i nadzorujemy, aż do uzyskania stosownej decyzji. Oferujemy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Działamy na terenie całego kraju. Każdy klient i każdy projekt są dla nas priorytetowe.

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]