Kompleksowe usługi z zakresu
ochrony środowiska:

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie odpadów
Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Pozwolenia zintegrowane
Inne dokumenty

Kompleksowe usługi z zakresu
ochrony środowiska:

Operaty wodnoprawne
Inwentaryzacje przyrodnicze
Inwentaryzacje dendrologiczne
Dokumenty do wniosków
o wydanie decyzji środowiskowych
Analizy porealizacyjne

Slider

BioOperat - operaty wodnoprawne

Witamy na naszej stronie internetowej!

Nasza pracownia ochrony środowiska oferuje Państwu specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dla przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych.

W zakresie usług znajduje się opracowywanie: operatów wodnoprawnych, inwentaryzacji przyrodniczych, inwentaryzacji dendrologicznych, raportów środowiskowych, kart informacyjnych przedsięwzięć, analiz porealizacyjnych, wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów, wniosków o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, innych dokumentów i ekspertyz środowiskowych (m.in.: przeglądów ekologicznych, ocen ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód, projektów planów zadań ochronnych, raportów początkowych, waloryzacji terenu).

Właścicielką Bioooeratu jest Ewa Juchnowska, doktor biologii z bogatym doświadczeniem w branży, w tym prawie 20-letnią praktyką w świadczeniu usług w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu, sektora gospodarki komunalnej i administracji publicznej.

W ramach dotychczasowej aktywności zawodowej właścicielki leżało przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania: pozwoleń umożliwiających zgodne z prawem korzystanie ze środowiska, decyzji środowiskowych a także specjalistycznych opracowań i ekspertyz. Współpraca zawodowa obejmowała między innymi takie instytucje, jak: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejskie Przdsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Generalne Dyrekcje Dróg i Autostrad we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, Wraszawie, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Südzucker Polska S.A., Kopalnia Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o.o.

Poniżej zostały wymienione wybrane opracowania autorstwa lub współautorstwa:

Operaty wodnoprawne

Wykonujemy operaty wodnoprawne zarówno dla zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw jak i osób fizycznych, czy projektantów.

W ostatnich latach realizowaliśmy zlecenia dla: Generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Kielcach i Poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gmin Bogatynia i Międzychód, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Kopalni i Zakładu Przeróbczego Piasków Szklarskich "OSIECZNICA" Sp. z o.o., HOMANIT POLSKA Sp z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa w Karlinie.

Nasze przykładowe prace:

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych zbieranych z torowiska linii kolejowej E-20 Warszawa — Terespol, Zlecający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i Łącznika Długołęka. Zlecający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych. Zlecający: “HOMANIT POLSKA Sp z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa w Karlinie.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód z basenu portowego i odprowadzenie wód po wykonaniu prób szczelności do basenu portowego. Zlecający: KB Pomorze Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z zakładowego ujęcia (studnia nr 1). Zlecający: Schumacher Packaging Sp. z o.o., Zakład Wrocław.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu Ł-27 wód opadowych i roztopowych zbieranych z terenu Portu Lotniczego Wrocław oraz ul. Granicznej w rejonie lotniska. Zlecający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych zbieranych z placu nad parkingiem podziemnym przed Narodowym Forum Muzyki i wód podziemnych odpompowywanych spod płyty fundamentowej parkingu. Zlecający: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych. Zlecający: Legrand Polska Sp z o.o.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu stacji paliw w Brzeźniku. Zlecający: Dragongaz Sp. z o.o.
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych. Zlecający: SKI&SUN Sp. z o.o. Sp. k.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do otwartego rowu ścieków powstających na terenie Pływalni Letniej Orbita. Zlecający: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Operaty wodnoprawne na budowę domów mieszkalnych oraz gromadzenie ścieków na terenach zalewowych.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych z rzeki Oławy w celu zasilania stawów i ich piętrzenie w stawach. Zamawiający: Südzucker Polska S.A.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do ziemi wód z odwodnienia kopalni Stanisław w Rusku. Zamawiający: Jaro S.A.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu (ziemi) wód opadowych i roztopowych z odcinka DW 329 w rejonie Ruszowic. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód rzeki Oławy dla potrzeb ujęć wody pitnej m. Wrocławia oraz odprowadzanie ścieków. Zamawiający: MPWiK S.A. we Wrocławiu.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do wód (rowu R1) wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych powstających na terenie stacji serwisowej w Długołęce. Zamawiający: Volvo Polska Sp. z o.o.

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK S.A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, Zamawiający: Gmina Wrocław.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z zakładowego ujęcia (studnia SW-I). Zamawiający: Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A.

 • Operat wodnoprawny do wniosku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dotyczącą uzgodnienia zrzutu do Fosy Miejskiej wód podziemnych odpompowywanych z terenu Narodowego Forum Muzyki. Zamawiający: Gmina Wrocław.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych i odprowadzania wód ze Stawu nr 1 – Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”. Zamawiający: Südzucker Polska S.A.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do ziemi z terenu Kopalni Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A. Zamawiający: Kopalnia Surowców Mineralnych „ Surmin – Kaolin” S.A.

 • Operaty wodnoprawne na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odc. dróg wojewódzkich DW297, DW354, DW385, DW346, DW363. Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód; wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wrocławia do rzeki Ślęzy i rowów w zlewni rzeki Ślęzy. Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

 WIĘCEJ

Raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu na środowisko to obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

WIĘCEJ

Karty informacyjne przedsięwzięć

Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) sporządza się dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnionych w rozporządzeniu. Stanowi ona podstawę do zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

WIĘCEJ

Analizy porealizcyjne

 • Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska (S7) wraz z przebudową DK S6”. Zamawiający: GDDKiA o. w Gdańsku.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko wykonanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa węzła drogowego Raczki w ciągu drogi krajowej nr 7. Zamawiający: GDDKiA o. w Olsztynie.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko wykonanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odc. od węzła Elbląg – Wschód do miejscowości Kalsk (Pasłęk). Zamawiający: GDDKiA o. w Olsztynie.
 • Analiza porealizacyjna dla obwodnicy miasta Słupska. Zamawiający: GDDKIA o. w Gdańsku.
 • Analiza porealizacyjna w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, gleb, wód opadowych odprowadzanych do odbiorników oraz w zakresie zachowania nowych nasadzeń oraz wykorzystania przejść dla zwierząt dla drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin – Wyszków od km 485+418 do km 504+274. Zamawiający: GDDKIA o. w Warszawie.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko autostrady A4 Zgorzelec (km 0+0,000) – Krzyżowa (km 51+400). Zamawiający: GDDKiA o. we Wrocławiu.
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko drogi krajowej nr 5 na odc. Kostomłoty – Strzegom w zakresie klimatu akustycznego i środowiska gruntowo – wodnego. Zamawiający: GDDKiA o. we Wrocławiu.
 • Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice w km 89+450 ÷ 151+900 odcinki I-IV. Zamawiający: SKANSKA S.A.

Pozwolenie wodnoprawne

Funkcjonowanie niemal każdego przedsiębiorstwa, czy zakładu związane jest z jakąś formą korzystania z wód. Podstawowym aktem prawnym regulującym korzystanie z wód, określającym wymagania w zakresie gospodarki wodnościekowej jest ustawa Prawo wodne z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami).

WIĘCEJ

Pozwolenie zintegrowane

WIĘCEJ

Pozwolenie odpadowe

Pod pojęciem odpadów rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany” (ustawa o odpadach Dz U. 2012 poz. 21 z późn. zm.)

WIĘCEJ

Inne opracowania i ekspertyzy

 • Informator o stanie środowiska Wrocławia w latach 2011 -2014.Zamawiający: Urząd Miejski Wrocławia.
 • Informator o stanie środowiska Wrocławia w latach 2006-2010. Zamawiający: Urząd Miejski Wrocławia.
 • Opinia na temat wymagań i wytycznych nadzoru przyrodniczego dot. Monitoringu środowiska naturalnego dla inwestycji pn. Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Zamawiający: Grontmij Polska Sp. z o.o.
 • Ekspertyza na temat ekonomicznych i ekologicznych zysków wypływających z Programu Lesistości Miasta pod kątem absorpcji CO2. Zamawiający: Gmina Wrocław.

 

Projekty realizujemy kompleksowo tzn.: opracowujemy dokumentację, składamy do urzędu i nadzorujemy, aż do uzyskania stosownej decyzji. Oferujemy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Działamy na terenie całego kraju. Każdy klient i każdy projekt są dla nas priorytetowe.

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]