Jesteś tutaj:

Czym są pozwolenia zintegrowane?

Z uwagi na szczególny charakter niektórych typów działalności związanych np. z przemysłem, hodowlą bądź przetwórstwem odpadów, wymaga się od inwestorów uzyskania pozwolenia zintegrowanego (pozwolenia IPPC). Stanowi ono dokument, który definiuje zasady korzystania ze środowiska, jak również określa stopień spełnienia wymogów wynikających z konkluzji Najlepszych Dostępnych Technik. Pozwolenie zintegrowane jest wymagane w przypadku montażu instalacji, które w założeniu mogą doprowadzić do zanieczyszczenia poszczególnych składowych otoczenia lub ekosystemu jako całości. Co ważne, pozwolenie przypisuje się konkretnej instalacji, nie zakładowi. Dodatkowo warto podkreślić, że jeśli w placówce znajduje się więcej niż jeden system, wówczas niezbędne staje się uzyskanie dla każdego z nich odrębnego pozwolenia zintegrowanego lub objęcie ich wszystkich wspólną licencją.

Kiedy należy ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

O wydanie pozwolenia zintegrowanego należy wystąpić wtedy, kiedy mamy w planach wykorzystywać instalację potencjalnie powodującą znaczne zanieczyszczenie środowiska – może to być zarówno stacjonarne urządzenie techniczne bądź zespół urządzeń, jak i obiekt budowlany. W praktyce dokument tego rodzaju uzyskuje się zwykle dla instalacji wykorzystywanych m.in. do produkcji energii i paliw, do wytwarzania i obróbki metali, w przemyśle chemicznym i mineralnym, w  gospodarce odpadami oraz w rolnictwie. Wiele zależy jednak nie tylko od rodzaju, ale też skali danego przedsięwzięcia. Dokładne warunki określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dość zaznaczyć, że pozwolenie IPPC staje się wymogiem, jeśli działalność zalicza się do typów wymienionych w rozporządzeniu, a jej skala jest większa niż podany dla niej parametr.

Co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Aby uzyskać stosowną zgodę, inwestor musi złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W pewnych przypadkach konieczne jest również dołączenie do dokumentacji tzw. raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Wniosek należy przekazać do organu ochrony środowiska właściwego dla lokalizacji danej instalacji, której pozwolenie ma dotyczyć. Dane, które trzeba zawrzeć we wniosku, zostały wyszczególnione w art. 184 i 208 ustawy Prawo ochrony środowiska. Warto jednak podkreślić, że zakres informacji jest duży, a opracowanie wniosku wymaga sporej wiedzy merytorycznej i prawnej z zakresu ochrony środowiska. Jeśli zatem mają Państwo wątpliwości, jak opracować wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego bądź wykonać raport początkowy, zachęcamy do kontaktu z ekspertami z firmy Biooperat z Wrocławia.

Scroll to Top