Jesteś tutaj:

Jak długo ważne jest pozwolenie wodnoprawne w Polsce?

Prawidłowe i zgodne z przepisami korzystanie z zasobów wodnych to nie tylko kwestia zrównoważonego rozwoju, ale także poszanowania środowiska. W Polsce ustalone są określone zasady regulujące korzystanie z wód i związanych z nimi aktywności. W tym artykule odpowiemy na pytanie: jak długo są ważne pozwolenia wodnoprawne oraz jakie są konsekwencje naruszenia zasad prawnych?

Okresy ważności pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez PGW Wody Polskie, pozwolenia wodnoprawne są udzielane na czas określony, maksymalnie do 30 lat. Warto jednak zauważyć, że istnieją wyjątki od tej reguły. Na przykład, ważność pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi nie może przekraczać 10 lat.

Wyjątki od standardowych okresów ważności

  1. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawiera ograniczenie czasowe do 10 lat. Jest to środek mający na celu zapewnienie stałego monitorowania i dostosowywania działań związanych z odprowadzaniem ścieków do zmieniających się norm i przepisów ochrony środowiska.
  2. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szkodliwe. W przypadku wprowadzania do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pozwolenie ma krótszy okres ważności – nie dłuższy niż 4 lata. Rodzaje szkodliwych substancji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  3. Wydobywanie z wód powierzchniowych. Pozwolenie na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, oraz inne prace związane z wodami powierzchniowymi wydawane jest na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Brak ustalonego okresu ważności

Jak podaje PGW Wody Polskie dla niektórych usług i prac nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Usługi i prace, dla których nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, obejmują wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz prace budowlane wpływające na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Konsekwencje naruszenia pozwolenia wodnoprawnego

Naruszenie przepisów dotyczących pozwolenia wodnoprawnego niesie za sobą poważne konsekwencje. Jeśli przedsiębiorstwo wykonuje urządzenia wodne bez wymaganego zezwolenia, powinno niezwłocznie podjąć kroki w celu ich legalizacji. W przeciwnym razie PGW Wody Polskie może nakładać kary, w tym obowiązek likwidacji urządzeń.

Jak uzyskać wydłużenie pozwolenia wodnoprawnego

Osoby zainteresowane uzyskaniem kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego muszą złożyć wniosek na 90 dni przed upływem terminu ważności obecnego pozwolenia. Do wniosku należy dołączyć operat wodnoprawny, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, oraz oświadczenie potwierdzające aktualność zawartych w nim informacji.

Konkluzja - zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi

W Polsce prawidłowe uzyskiwanie i przestrzeganie pozwolenia wodnoprawnego ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska wodnego. Okresy ważności oraz rygorystyczne przepisy mają na celu zapewnienie zrównoważonego korzystania z zasobów, chroniąc jednocześnie unikalne ekosystemy wodne. W przypadku naruszenia tych przepisów, konsekwencje prawne i finansowe są surowe, co podkreśla wagę skrupulatności i zgodności z przepisami w tej dziedzinie.

Scroll to Top