Jesteś tutaj:

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co zawiera?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument niezbędny dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na jego podstawie odpowiednie organy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jak ją przygotować, aby przyspieszyć wydanie decyzji środowiskowej?

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia i do czego służy?

KIP to zbiór informacji o inwestycji, która potencjalnie może znacząco oddziaływać na środowisko. Dołącza się ją do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcia, dla których jest wymagana, wyszczególnione są w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. 2019 poz. 1839). Fachowo przygotowana karta informacyjna przedsięwzięcia może skrócić proces wydawania decyzji. Zawarcie w niej w niebudzący wątpliwości sposób kompleksowych informacji o inwestycji często wpływa na wykluczenie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Co musi znaleźć się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

KIP musi zawierać kompleksowe informacje o inwestycji. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w karcie muszą się dane dotyczące między innymi:

  • rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,
  • powierzchni zajmowanej nieruchomości, obiektów budowlanych, pokrycia nieruchomości roślinnością,
  • rodzaju wykorzystywanej technologii,
  • ewentualnych wariantów przedsięwzięcia,
  • prognozowanej ilości eksploatowanej wody, materiałów, paliw i surowców,
  • rozwiązań chroniących środowisko,
  • rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  • możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
  • chronionych obszarów, które znajdują się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia,
  • wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Łatwo zauważyć, że w przygotowaniu KIP powinni uczestniczyć doświadczeni specjaliści. Warto więc przygotowanie dokumentacji zlecić firmie zajmującej się usługami z zakresu ochrony środowiska.

Scroll to Top