Telefon   +48 600 299 676

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu na środowisko to obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wymagających przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są to:
1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnione w § 2 rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 1839) 
2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnione w § 3 rozporządzenia (Dz. U. 2019 poz. 1839), dla których obowiązek dokonania OOŚ został stwierdzony w drodze postanowienia, przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
4. przedsięwzięcia, dla których obowiązek OOŚ na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Kobieta z laptopem

OOŚ obejmuje:

  • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień (Regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, Inspektora sanitarnego)
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z ww. ustawą, w razie potrzeby wykonanie również inwentaryzacji przyrodniczej terenu przedsięwzięcia,
  • profesjonalne wsparcie w kontaktach z organem wydającym decyzję środowiskową, wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji.