Jesteś tutaj:

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w skrócie określana mianem decyzji środowiskowej – stanowi kluczowy dokument administracyjny wydawany w ramach procesu inwestycyjnego. Zawiera się w nim niezbędne do spełnienia warunki, aby dane przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane przy minimalnej szkodzie dla środowiska. Decyzję środowiskową należy uzyskać jeszcze przed zgłoszeniem się po decyzję koncesyjną bądź pozwolenie/zezwolenie na realizację inwestycji. Warto podkreślić, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna przez 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. W sytuacji, gdy realizacja inwestycji przebiega etapowo, jak również nie zmieniły się warunki określone w decyzji, termin jej ważności może zostać wydłużony nawet do 10 lat. Co jednak trzeba zrobić, aby uzyskać decyzję środowiskową?

Jak wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej?

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wszczęte dopiero po złożeniu wniosku przez inwestora lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika. Zanim jednak do tego dojdzie, warto zwrócić uwagę na zgodność lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile taki plan został uchwalony). Jeżeli przedsięwzięcie nie będzie zgodne z planem zagospodarowania, należy liczyć się z odmową wydania zgody na jego realizację. Istotne w kontekście przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej jest także uwzględnienie stosownych załączników, w tym prawidłowe sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). Profesjonalne opracowanie dokumentów przez taką firmę jak Biooperat z Wrocławia często przesądza nie tylko o możliwości lub sposobie realizacji planowanej inwestycji, ale nawet o terminie jej rozpoczęcia.

Jak wygląda procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno przebiegać w następujący sposób:
  1. Wstępna weryfikacja wniosku i załączników
Procedura rozpoczyna się od przyjęcia wniosku do rozpoznania, a następnie wszczęcia postępowania w sprawie. Jeśli dokumentacja nie jest kompletna, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie do 7 dni.
  1. Postępowanie wyjaśniające i wstępna ocena oddziaływania na środowisko
Organ prowadzący postępowanie zasięga wówczas opinii odpowiednich instytucji oraz wydaje stosowne postanowienie o braku potrzeby bądź obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  1. Dalszy przebieg postępowania
W sytuacji, gdy wydane zostanie postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, organ państwowy powiadamia o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją. W przypadku, gdy nałożono taki obowiązek, postępowanie zostaje zawieszone do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.
  1. Przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
Dochodzi do właściwej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym weryfikacji przekazanego przez wnioskodawcę raportu, uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, a także zapewnienia udziału społeczeństwa w danym postępowaniu.
  1. Wydanie rozstrzygnięcia i doręczenie decyzji
Organ państwowy przekazuje decyzję środowiskową lub odmowę wydania decyzji środowiskowej wraz z pouczeniem o trybie odwołania w administracyjnym toku instancji.
Scroll to Top