Jesteś tutaj:

Pozwolenie wodnoprawne a pozwolenie na budowę – kluczowe aspekty i różnice

Budowa nowych obiektów, zarówno mieszkaniowych, jak i przemysłowych, często wymaga uzyskania różnych pozwoleń i zezwoleń od władz publicznych. Dwa z najważniejszych dokumentów, które mogą być konieczne w procesie budowy, to pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Chociaż oba te dokumenty są kluczowe dla zapewnienia legalności i zgodności z przepisami, różnią się swoim zakresem oraz celem. W tym artykule przyjrzymy się głównym aspektom pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy nowego obiektu lub do znaczącej przebudowy istniejącego budynku. To dokument wydawany przez lokalne władze, a jego celem jest zapewnienie zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Oto kilka kluczowych aspektów pozwolenia na budowę:

 • przestrzeganie przepisów budowlanych – pozwolenie na budowę zapewnia, że projekt budowlany jest zgodny z miejscowymi przepisami budowlanymi, planem zagospodarowania przestrzennego oraz ogólnymi normami bezpieczeństwa i jakości budowy;
 • konieczność uzyskania przed rozpoczęciem prac – przed rozpoczęciem prac budowlanych, inwestor lub właściciel nieruchomości musi uzyskać pozwolenie na budowę od odpowiednich władz (prace budowlane bez tego pozwolenia są nielegalne i mogą prowadzić do sankcji);
 • przegląd projektu – w ramach procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę, projekt budowlany jest analizowany przez odpowiednie służby, które sprawdzają jego zgodność z przepisami budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa;
 • skompletowanie dokumentów – aby uzyskać pozwolenie na budowę, inwestor musi dostarczyć pełną dokumentację projektową, w tym plany architektoniczne, techniczne i inne niezbędne dokumenty.

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem, który reguluje wpływ planowanej budowy na środowisko wodne, w tym rzeki, jeziora, czy inne zbiorniki wodne. Jest ono wydawane przez wody państwowe lub inne właściwe organy i ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizowanie negatywnego wpływu budowy na środowisko. Kluczowe aspekty pozwolenia wodnoprawnego to:

 • ochrona środowiska wodnego – pozwolenie wodnoprawne ma na celu zapewnienie ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem, dewastacją i zmianami w strukturze wód.
 • analiza wpływu budowy – przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne, inwestor musi przedstawić informacje dotyczące planowanej budowy oraz jej wpływu na środowisko wodne;
 • zasady ochrony wód – pozwolenie wodnoprawne zawiera warunki i zobowiązania dotyczące ochrony środowiska wodnego, które inwestor musi przestrzegać w trakcie i po zakończeniu budowy.

Różnice między pozwoleniem wodnoprawnym a pozwoleniem na budowę

Główną różnicą między tymi dwoma dokumentami jest ich zakres i cel. Pozwolenie na budowę koncentruje się na zgodności projektu budowlanego z przepisami budowlanymi i bezpieczeństwa konstrukcji, podczas gdy pozwolenie wodnoprawne skupia się na ochronie środowiska wodnego i minimalizacji wpływu budowy na te obszary.

Pozwolenie na budowę, czy pozwolenie wodnoprawne – co najpierw?

Zgodnie z artykułem 388 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem m.in.:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo budowlane;
 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo budowlane;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Usługi środowiskowe – BioOperat Ewa Juchnowska

Nasza pracownia, BioOperat, to doskonałe rozwiązanie dla projektów, które wymagają pozwolenia wodnoprawnego oraz raportu środowiskowego. Właścicielka firmy BioOperat, doktor biologii Ewa Juchnowska, jak i cały zespół mają doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska, co stanowi gwarancję specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top