Jesteś tutaj:

Blog

Jakie elementy zawiera operat wodnoprawny? 

Operat wodnoprawny to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To z kolei jest wymagane do wykonywania szeregu czynności związanych z zasobami wodnymi, takich jak na przykład:  pobór wody  regulacja poziomu wody  wpływanie na przepływ wód  nawadnianie i odwadnianie gruntu  wprowadzanie wody oraz ścieków do zbiorników wodnych  przeprowadzanie przez wody płynące obiektów mostowych, rurociągów oraz linii elektrycznych i telekomunikacyjnych  Operat wodnoprawny sporządzany jest przez osobę

Co to jest operat wodnoprawny?

Niektóre sposoby korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych wiążą się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do jego otrzymania potrzebne będzie opracowanie operatu wodnoprawnego, który stanowi analizę planowanego przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na środowisko oraz stosunków wodnych na danym obszarze. Przekonajmy się, kiedy przygotowanie operatu będzie potrzebne i co powinno się w nim znaleźć. Kiedy potrzebne będzie przygotowanie operatu wodnoprawnego? Operat wodnoprawny jest ściśle związany

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co zawiera?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument niezbędny dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na jego podstawie odpowiednie organy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jak ją przygotować, aby przyspieszyć wydanie decyzji środowiskowej? Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia i do czego służy? KIP to zbiór informacji o inwestycji, która potencjalnie może znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Jeśli istnieje ryzyko, że planowane przedsięwzięcie może mieć wpływ na otoczenie, zgodnie z prawem należy podjąć odpowiednie działania, które pozwolą stwierdzić, czy faktycznie ma to miejsce. W tym celu wymaga się, aby przeprowadzona została ocena oddziaływania przyszłej inwestycji na środowisko, która jest niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

Jakie informacje zawiera raport środowiskowy?

Niektóre z realizowanych inwestycji budowlanych – jak budynki, drogi, fabryki, sztuczne zbiorniki wodne i wiele innych – oddziałują na otoczenie w szczególny sposób, przez co mogą okazać się potencjalnym zagrożeniem zarówno dla środowiska naturalnego, jak i okolicznych mieszkańców. W takich sytuacjach wymagane jest przygotowanie raportu środowiskowego (nazywanego również raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub raportem OOŚ), który służy do określenia stopnia

Kiedy sporządzany jest raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najistotniejszych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (tzw. decyzji środowiskowej), który inicjuje przeprowadzenie oceny oddziaływania danej inwestycji na otoczenie. Musi w nim zostać przedstawiony szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, etapy jego realizacji (przygotowanie, wykonanie, funkcjonowanie czy nawet likwidacja obiektu) oraz wszystkie możliwe zagrożenia wynikające z realizacji projektu, w tym wpływ na powietrze, wodę i ziemię.

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w skrócie określana mianem decyzji środowiskowej – stanowi kluczowy dokument administracyjny wydawany w ramach procesu inwestycyjnego. Zawiera się w nim niezbędne do spełnienia warunki, aby dane przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane przy minimalnej szkodzie dla środowiska. Decyzję środowiskową należy uzyskać jeszcze przed zgłoszeniem się po decyzję koncesyjną

Procedura oceny oddziaływania na środowisko

Przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) musi przejść każdy inwestor, który planuje realizację przedsięwzięć mogących stanowić zagrożenie dla środowiska. Jej celem jest określenie, w jaki sposób przyszła inwestycja może wpłynąć na ludność oraz określone komponenty otoczenia, w tym na powietrze, wody podziemne i powierzchniowe, glebę, klimat akustyczny, florę czy faunę, ale też dostępność do złóż kopalin, zabytki, dobra materialne itp. Po zakończeniu

Czym są pozwolenia zintegrowane?

Z uwagi na szczególny charakter niektórych typów działalności związanych np. z przemysłem, hodowlą bądź przetwórstwem odpadów, wymaga się od inwestorów uzyskania pozwolenia zintegrowanego (pozwolenia IPPC). Stanowi ono dokument, który definiuje zasady korzystania ze środowiska, jak również określa stopień spełnienia wymogów wynikających z konkluzji Najlepszych Dostępnych Technik. Pozwolenie zintegrowane jest wymagane w przypadku montażu instalacji, które w założeniu mogą doprowadzić

Metodyka przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej

Przed rozpoczęciem inwestycji należy zgromadzić wymagane pozwolenia, dokumenty oraz dane, które odnoszą się do planów zagospodarowania określonej działki. Jedną z kluczowych składowych kompleksowej oceny środowiskowej stanowi tzw. inwentaryzacja przyrodnicza. Tym mianem określa się badania terenowe elementów przyrody znajdujących się na danym obszarze. Obejmują one zarówno teren budowy, jak i przylegające do niego grunty. Dzięki opracowanej procedurze można skontrolować, czy na posiadanej ziemi nie występują

Scroll to Top